customer purpose

Nhận biết mục đích của khách hàng là chìa khóa để tăng trưởng

Các chiến lược tăng trưởng hướng tới mục đích, lấy khách hàng làm trung tâm, dựa trên trải nghiệm, dữ liệu lớn/AI và mở rộng quy mô công nghệ đòi hỏi những tư duy mới hơn nhiều so với các bộ công cụ (toolsets) hoặc bộ kỹ năng (skillsets) mới.