google analytics

Đọc hiểu dữ liệu Google Analytics – Phần 2

Acquisition (Sức thu hút) Report này sẽ cho chúng ta thông tin về những “cách” mà khách hàng đến website...

google analytics

Đọc hiểu dữ liệu Google Analytics – Phần 1

Google Analytics là ứng dụng cho phép chúng ta có thể theo dõi và đo lường các thông tin của...

google analytics

Xây dựng chiến lược marketing dựa trên Google Analytics (phần 1)

Các nhà quản trị luôn đối diện với việc ra các quyết định trong quản lý. Việc này có thể...

not-provided-01

Làm sao hiển thị các từ khóa ‘not provided’ trong báo cáo của Google Analytics?

Google đã sử dụng kỹ thuật mã hóa SSL trong quá trình tìm kiếm đối với những người dùng đã...