Làm sao đo lường giá trị sản phẩm (product value)?

Giá trị sản phẩm tổng thể được đo lường bằng mức độ những gì bạn làm phục vụ mục tiêu kinh doanh và cung cấp cho khách hàng những gì họ cần.