email marketing quiz

Email Marketing

Lưu ý:

• Bài quiz có 40 câu
• Tổng thời gian làm bài là 50 phút
• Hệ thống sẽ gửi đáp án chi tiết qua email

Bạn đã sẵn sàng?

Họ và tên
Email

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài quiz. Giờ thì bạn có thể xem kết quả của mình.