fbpx

MARKETING QUIZZES

Trang này cung cấp các bài test miễn phí của nhiều lĩnh vực khác nhau như nguyên lý marketing (cả bản tiếng Việt và tiếng Anh), digital marketing (google ads, google analytics, facebook ads, SEO, email marketing), market research và quản trị thương hiệu.

Trên 500 câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi từ quyển giáo trình Principles of Marketing nổi tiếng của Philip Kotler

Trên 500 câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi từ quyển giáo trình Principles of Marketing nổi tiếng của Philip Kotler

marketing research quiz

Dựa trên ngân hàng câu hỏi từ quyển giáo trình về marketing research

branding

Dựa trên ngân hàng câu hỏi từ quyển giáo trình nổi tiếng về marketing của Keller

Các câu hỏi được lấy từ các bài thi lấy chứng chỉ Google Ads của Google

google-analytics (1)

Các câu hỏi được lấy từ các bài thi lấy chứng chỉ Google Analytics của Google

seo

SEO

Các câu hỏi được biên soạn một cách kỹ lưỡng từ nhiều nguồn khác nhau

facebook ads

Facebook Ads

Các câu hỏi được lấy từ các bài quiz chính thức của Facebook

Test ngay

Email Marketing

Các câu hỏi được biên soạn một cách kỹ lưỡng từ nhiều nguồn khác nhau

Test ngay