ebooks free download

Ebooks

Trang này cung cấp các ebook trong lĩnh vực kinh doanh và marketing.

1. Nguyên lý marketing

2. Hành vi người tiêu dùng

3. Nghiên cứu marketing

4. Thương mại điện tử

5. Digital marketing

6. Quản trị thương hiệu

7. Marketing quốc tế

8. Quan hệ công chúng (PR)

9. Quản trị sản phẩm

10. Quản trị kênh phân phối

11. Quản trị bán lẻ

12. Truyền thông marketing tích hợp (IMC)

13. Chiến lược và chiến thuật truyền thông

14. Kỹ thuật khuyến mãi và quảng cáo