google certification

Trọn bộ câu hỏi và đáp án phần thi Google Ads (6 trong 1)

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...

adwords-shopping-certification

Câu hỏi và đáp án phần thi Google Ads (Shopping Ads)

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...

adwords-video-certification

Câu hỏi và đáp án phần thi Google Ads (Video Certification)

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...

Câu hỏi và đáp án phần thi Google Analytics Certification

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...

adwords-display-certification

Câu hỏi và đáp án phần thi Google Ads (Display Certification)

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...

adwords-search-certification

Câu hỏi và đáp án phần thi Google Ads (Search Certification)

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...

adwords-fundamentals-exam

Câu hỏi và đáp án phần thi Google Ads (Measurement Certification)

Google Ads với sự đa dạng và hiệu quả vốn có đã trở thành một kênh quảng cáo trực tuyến...